Hoppa till huvudinnehåll

Register

1. Registeransvarig

Hygga Oy (“Hygga” eller “vi”) hanterar sina kunders patientuppgifter på tandläkarkliniken då de erbjuder och förverkligar tjänster i anknytning till tandvård och arbetshälsovård (nedan “Tjänster”).

För Hygga är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina patientuppgifter. Nedan berättar vi mer om hanteringen av dina patientuppgifter.

Observera att denna Dataskyddsbeskrivning endast lämpar sig för registeransvarige Hyggas hantering av patientuppgifter.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till registeransvarig:

Hygga

FO-nummer 2345414-4

Adress: Kampgränden 2, 00100 Helsingfors

Telefonnummer (09) 58 400 300

E-postadress: info(at)hygga.fi

www.hygga.fi

Hyggas dataskyddsombud:

Dataskyddsombud Ada Halsas, tfn +358 50 593 6368, e-postadress: ada.halsas(at)hygga.com

Annan person som ansvarar för kundregistret:

Juha Vainio, tfn +358 40 6522 882, e-postadress: juha.vainio(at)hygga.com

3. Insamlade uppgifter

Kundernas patientuppgifter som samlas in och hanteras:

Patientuppgifter

 • För- och efternamn
 • Personbeteckning
 • Kön
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Hemkommun
 • Uppgifter om eventuellt försäkringsbolag
 • Tidsbokningshistoria
 • För minderårig patients del namn- och kontaktuppgifter om förmyndare eller annan laglig företrädare, samt namn- och kontaktuppgifter om utsedd laglig företrädare för vuxen patient.
 • Patientuppgifter om munhälsa eller uppgifter som inverkar på den, såsom medicinering, läkemedelsallergi, diagnoser och eventuella remisser.
 • Andra nödvändiga uppgifter om patientens hälsotillstånd eller som är viktiga för vården.
 • Uppgifter om försäkring, betalningsåtagande eller arbetshälsovårdsavtal som eventuellt gäller patienten.
 • Uppgifter om personer som vårdat patienten på Hygga.
 • Undersökningsresultat och bilder (t.ex. röntgenbilder, resultat på laboratorieprov).
 • Uppgifter som rör användningsförbud av patientuppgifter, begränsningar, korrigeringar, samtycke och andra val som den registrerade gör.
 • Uppgifter och metauppgifter angående hanteringen av data, exempelvis lagringsdatum, källa och logguppgifter.
 • Tidsbokning från websidan; Paytrail samlas IP-address, betallningssätt och betallnings datum. Paytrails privacy policy:https://www.paytrail.com/en/data-privacy-notice-paytrail-payment-service

Patientuppgifterna använder vi för förmedling av hälsovårdstjänster och förverkligande av åtgärder i direkt samband med detta.

Dessutom kan vi samla in, analysera och producera information om mottagningens varaktighet och rytm, om problemen med köer och resurser i samband med mottagningstider samt om motsvarande allmänna metadata. Dessa uppgifter kan användas för den registeransvariges ledning av verksamheten, till exempel angående beredskap inför rusningstider och fördelning av resurser.

4. Varifrån får vi patientuppgifterna?

I princip får vi uppgifter som hanteras enligt denna Dataskyddsbeskrivning från den registrerade själv eller från dennas förmyndare eller lagliga företrädare samt från personal som vårdar patienten. Vi kan även få uppgifter från arbetshälsovården då patienten blir kund hos Hygga via arbetshälsans tandvård som arbetsgivaren står för.

Med patientens medgivande kan vi även be om patientuppgifter från instans som vårdat patienten tidigare.

5. Syftet med datahanteringen

Uppgifter som lagrats i patientregistret används för vård eller behandling på hälsovårdsgrund, för planering, förverkligande och uppföljning av patientens munhälsa samt för att uppfylla dokumenteringskraven i enlighet med lagstiftningen i hälsovård.

6. Lagringstid

Vi lagrar våra kunders patientuppgifter endast så länge som lagstiftningen så kräver.

Enligt lagen är lagringstiden för patientuppgifter 12 år från patientens död.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Hygga lagrar dina personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hygga lämnar inte ut eller överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Mottagningsgrupper för personuppgifter

Vi överlämnar inte dina personuppgifter till parter utanför Hyggas organisation, med undantag för följande situationer:

Rättsliga skäl

Vi kan överlämna personuppgifter till parter utanför Hyggas organisation endast på grund av uttrycklig eller förpliktigande lagstiftning.

Bemyndigade tjänsteleverantörer

Vi kan överlämna personuppgifter till tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning då dessa tjänster är nödvändiga för vården och servicen.

Våra avtal med tjänsteleverantörerna innehåller åtagande där tjänsteleverantörerna förbinder sig att hantera personuppgifter endast i en omfattning som är nödvändig för att sköta den aktuella uppgiften samt att följa integritets- och dataskyddsstandarder enligt lagen och enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Ditt uttryckliga medgivande

Vi kan överlämna personuppgifter till en tredje part utanför Hyggas organisation av andra än ovan nämnda skäl om vi har ett uttryckligt medgivande av den registrerade. Den registrerade har rätt att ta tillbaka detta medgivande när som helst.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att se uppgifter

Den registrerade har rätt att se sina egna personuppgifter och som innehas av Hygga. Du kan vid behov kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi hanterar och för vilka ändamål vi använder dem.

Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering eller komplettering av felaktiga, ospecifika, bristfälliga, gamla eller onödiga personuppgifter som vi har. Genom att ta kontakt med oss kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Enligt speciallagstiftning gällande patientdokument görs korrigering av uppgifter i patientdokument så att den ursprungliga och den nya uppgiften finns att läsa senare. Namn och tjänstetitel på den som gjorde korrigeringen samt datum och grund för korrigering står kvar som markering i patientdokumenten.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du har rätt att kräva radering av felaktiga eller onödiga patientuppgifter. Uppgifter i patientdokument kan alltså raderas endast då de är felaktiga eller onödiga. Om uppgifter som är onödiga ur vårdaspekt raderas från patientdokument står det kvar en markering om raderingen, den som utförde den samt tidpunkt för radering.

Rätt att föra över uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i strukturerad och allmän form samt att be om överföring av uppgifterna till instans som tar över vården.

Användning av rättigheter

Om du vill använda någon av ovanstående rättigheter ber vi dig skicka följande uppgifter till Hygga, antingen per post eller e-post: namn, adress, telefonnummer och kopia av giltigt identitetsbevis. För verifiering av identitet kan vi be om ytterligare uppgifter.

Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, är överdriven eller som saknar tydlig grund.

10. Dataskydd

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda insamling och hantering av personuppgifter. Våra säkerhetsåtgärder är upprättade att säkra en saklig nivå på förtroende, integritet och tillgång gällande uppgifterna.

Patientuppgifterna kan endast hanteras av personer vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Användning av personuppgifter skyddas genom sakliga och användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter. I patientregistret lagras logguppgifter om all hantering av uppgifterna.

11. Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till övervakningsmyndighet om du tycker att Hyggas hantering av personuppgifter inte följer lagen om dataskydd.

Senast uppdaterat: 24.5.2018

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR HYGGA AB:S KUND- OCH DIREKTMARKNADSFÖRINGSREGISTER

1. Registeransvarig

Hygga Oy (“Hygga” eller “vi”) hanterar sina kunders personuppgifter för att vårda kundrelationen, möjliggöra kundkommunikation och för direktmarknadsföringssyften.

Hygga har utöver personkunder även samfundskunder och samarbetsparter och personuppgifterna för deras representanter kan hanteras som en del av detta register.

För Hygga är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan berättar vi mer om hanteringen av dina personuppgifter.

Observera att denna Dataskyddsbeskrivning endast lämpar sig för registeransvarige Hyggas hantering av personuppgifter.

Observera även att patientuppgifter inte hanteras som en del av detta kundregister. Du kan läsa en särskild dataskyddsbeskrivning gällande patientuppgifter ovanpå.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till registeransvarig:

Hygga

FO-nummer 2345414-4

Adress: Kampgränden 2, 00100 Helsingfors

Telefonnummer (09) 58 400 300

E-postadress: info(at)hygga.fi

www.hygga.fi

Hyggas dataskyddsombud:

Dataskyddsombud Ada Halsas, tfn +358 50 593 6368, e-postadress: ada.halsas(at)hygga.com

3. Insamlade uppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Kampanjhistoria
 • Fakturor och faktureringsuppgifter
 • Tillstånd, förbud eller övriga uppgifter i samband med direktmarknadsföring
 • Tillstånd i samband med recall-kontakter
 • Övriga uppgifter som kunden lämnat (t.ex. visat intresse för tjänster utanför Hyggas grundläggande tandvård)
 • Organisationen och ställningen för representanter för samfundskunder och övriga uppgifter i anslutning till samfundets kundförhållande

Vi kan använda kund- och marknadsföringsuppgifter även för vård av kundrelationen, kommunikation och marknadsföring.

Uppgifterna om samfundskundernas representanter används endast för kommunikation och marknadsföring till samfundet.

4. Varifrån erhåller vi personuppgifterna?

I princip får vi uppgifter som hanteras enligt denna Dataskyddsbeskrivning från den registrerade själv eller från dennas förmyndare eller lagliga företrädare.

Det är även möjligt att vi under en kundrelation samlar information till exempel om kampanjhistorian.

5. Syftet med datahanteringen

Kund- och marknadsföringsuppgifter kan även användas för följande ändamål enligt lagen och medgivanden:

Kundkommunikation och hantering av kundrelation

Kundens uppgifter används för hantering, vård, upprätthållande och utveckling av kundrelationen mellan Hygga och Kunden.

Om du kontaktar vår kundtjänst använder vi informationen som du uppgett för att svara på frågor och lösa eventuella problem och för hantering av ditt meddelande.

Direktmarknadsföringssyften

Vi hanterar personuppgifter för att ta kontakt med våra Kunder beträffande tjänster. Personuppgifterna kan användas för Hyggas marknadsföring och direktmarknadsföring.

Du har rätt att förbjuda elektronisk direktmarknadsföring.

6. Lagringstid

Vi förvarar Kundernas personuppgifter endast den tid som lagstiftningen kräver eller som de behövs för att verkställa ovan specificerade användningsändamål.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Hygga lagrar dina personuppgifter i regel i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hygga lämnar inte ut eller överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi förbehåller oss dock rätten att i fortsättningen ta i bruk system som överför personuppgifter utanför detta område. Då uppgörs avtalen om överföring enligt EU-kommissionens modellklausuler eller enligt vid tidpunkten gällande annat arrangemang som är godkänt av EU-kommissionen, exempelvis inom ramen för programmet Privacy Shield.

8. Mottagningsgrupper för personuppgifter

Vi överlämnar inte dina personuppgifter till parter utanför Hyggas organisation, med undantag för följande situationer:

Rättsliga skäl

Vi kan överlämna uppgifter till parter utanför Hyggas organisation, om tillgången till personuppgifterna rimligen betraktad krävs (i) i syfte att iaktta tillämplig lag, bestämmelse eller domstolsbeslut, (ii) för att upptäcka, förhindra eller i övrigt hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskyddsproblem eller tekniska problem, eller (iii) för att skydda Hyggas eller våra kunders egendom eller garantera säkerheten eller för att säkerställa syften som allmänintresset kräver i enlighet med lagstiftningen.

Bemyndigade tjänsteleverantörer

 Vi kan överlämna personuppgifter till bemyndigade tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. Våra avtal med tjänsteleverantörerna innehåller åtaganden där tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter samt att följa integritets- och dataskyddsstandarder i alla fall enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Ditt uttryckliga medgivande

Vi kan överlämna personuppgifter till en tredje part utanför Hyggas organisation av andra än ovan nämnda skäl om vi har ett uttryckligt medgivande av den registrerade. Den registrerade har rätt att ta tillbaka ett dylikt medgivande när som helst.

Till den som betalar åtgärderna

 Om vården betalas av en tredje part (exempelvis av staden då den ger en servicesedel eller av en arbetsgivare då den erbjuder företagstandvård), får uppgifter utlämnas till sådan part endast till den del som det behövs för att dokumentera och verifiera åtgärderna.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att se uppgifter

Den registrerade har rätt att se sina egna personuppgifter som innehas av Hygga. Du kan vid behov kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi hanterar och för vilka ändamål vi använder dem.

Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering eller komplettering av felaktiga, ospecifika, bristfälliga, gamla eller onödiga personuppgifter som vi har. Genom att ta kontakt med oss kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du kan be att vi raderar dina personuppgifter. Vi raderar de begärda åtgärderna, om vi inte har ett berättigat skäl att låta bli att radera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar och rätt att begränsa hanteringen

Du har rätt att invända mot hanteringen eller profileringen av dina uppgifter, om dina uppgifter hanteras i direktmarknadsföringssyfte. Du har rätt att kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas även bland annat i sådana fall när uppgifterna om dig inte stämmer. I bestämda speciella situationer har du vidare rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter, om motivet är en personlig speciell situation.

Rätt att föra över uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i strukturerad och allmän form samt att självständigt överföra uppgifterna till en tredje part.

Användning av rättigheter

Om du vill använda någon av ovanstående rättigheter ber vi dig skicka följande uppgifter till Hygga, antingen per post eller e-post: namn, adress, telefonnummer och kopia av giltigt identitetsbevis. För verifiering av identitet kan vi be om ytterligare uppgifter.

Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, är överdriven eller som saknar tydlig grund.

10. Direktmarknadsföring

Om du har gett ditt medgivande till att motta direktmarknadsföring, kan vi sända dig meddelanden om våra hälso- och sjukhustjänster och övrig direktmarknadsföring.

Den registrerade har alltid rätt att förbjuda oss att använda personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökning eller profilering genom att ta kontakt med oss på den ovan angivna kontaktinformationen eller genom att utnyttja den möjlighet att annullera beställningen som ges i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden.

11. Dataskydd

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda insamling och hantering av personuppgifter. Våra säkerhetsåtgärder är upprättade att säkra en saklig nivå på förtroende, integritet och tillgång gällande uppgifterna.

Personuppgifterna kan endast hanteras av personer vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Användning av personuppgifter skyddas genom sakliga och användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter.

12. Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till övervakningsmyndighet om du tycker att Hyggas hantering av personuppgifter inte följer lagstiftningen om dataskydd.

Senast uppdaterat: 4.4.2019

 

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR HYGGA OY:S WEBBPLATS

1. Personuppgiftsansvarig

Hygga Oy (”Hygga”) behandlar uppgifter om sina webbplatsbesökare i anslutning till att tillhandahålla och upprätthålla webbplatsen. Vi lagrar analysuppgifter om webbesökarna, dessutom kan man på vår webbplats också boka tid till vår mottagning, ställa frågor i chatten eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

För oss är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan berättar vi mer om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att denna Dataskyddsbeskrivning endast gäller behandling av personuppgifter som den personuppgiftsansvariga genomför hos Hygga om webbesökare.

Om du bokar en tid på webben, behandlas dina bokningstider som en del av vårt patientregister, vars registerbeskrivning kan läsas ovanpå.

Uppgifter om direktmarknadsföring såsom uppgifter om de som prenumererat på nyhetsbrevet behandlar vi som en del av vårt kund- och direktmarknadsföringsregister, vars dataskyddsbeskrivning kan läsas ovanpå.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga:

Hyggaa Oy

FO-nummer 2345414-4

Adress: Kampgränden 2, 00100 Helsingfors

Telefonnummer (09) 58 400 300

E-postadress: info(at)hygga.fi

www.hygga.fi

Hyggas dataskyddsombud:

Dataskyddsombud Ada Halsas, tfn +358 50 593 6368, e-postadress: ada.halsas(at)hygga.com

3. Personuppgifter som behandlas

 Vi behandlar den respons som du gett genom vår webbplats samt uppgifter om chattdiskussioner och diskussionshistoria.

Dessutom kan vi om samtliga webbesökare behandla vissa tekniska uppgifter, som i vissa situationer innehåller eller kan innehålla personuppgifter. Dessa uppgifter är:

 • din IP-adress;
 • tidpunkten för ditt besök;
 • operatörssystem och apparattyp;
 • den URL-adress från vilken du kom till vår webbplats;
 • din URL-rutt på vår webbplats;

4. Cookies, analysverktyg och chatt

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom utnyttjar vi cookies för att samla in analysuppgifter och för att integrera de sociala mediernas konton på vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Om du inte vill att webbplatsen lagrar cookies i din dator, kan du i dina webbläsarinställningar förhindra detta. Då kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar på bästa möjliga sätt.

Vi använder verktyget Google Analytics. Mer information om dataskyddet i Google Analytics finns i Google Analytics dataskyddsbeskrivning.

På vår webbplats är det också möjligt att föra en chattdiskussion och att ge respons med verktyget Zendesk. Mer information om dataskyddet i Zendesk finns i Zendesks dataskyddsbeskrivning.

5. Varifrån erhåller vi personuppgifterna?

Vid användning av chattdiskussion och den responsfunktion som finns på webbplatsen får vi uppgifter av besökaren själv.

Tekniska analysuppgifter lagras automatiskt under besöket.

6. Syftet med och grunder för behandlingen av uppgifter

Personuppgifter kan även användas för följande syften enligt lagen och samtycken:

Kundkommunikation och hantering av kundrelation

Uppgifter som lagrats vid chattdiskussioner kan vi använda för kundbetjäning, kommunikation och för att hantera och upprätthålla kundrelationen.

Om du kontaktar vår kundtjänst genom chatten använder vi de uppgifter som du gett för att svara på frågor och för att lösa eventuella problem samt för att hantera ditt meddelande.

Vi behandlar också uppgifter som vi fått av webbesökare i samband med respons som getts på webbplatsen.

Analyssyften

Vi behandlar uppgifter om webbesökare för att analysera mängden och arten av vår webbtrafik, såsom antalet unika besökare, antalet chattdiskussioner och deras längd samt det geografiska läget vid besök. Vi analyserar också hur våra besökare rör sig inom vår webbplats, samt uppgifter om varifrån de kom till webbplatsen.

Direktmarknadsföringssyften

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt (exempelvis under en chattdiskussion) har uppgett att du vill motta direktmarknadsföringsmaterial, kan vi behandla dina personuppgifter för att sända dig direktmarknadsföringsmaterial, såsom uppgifter om aktuella erbjudanden och evenemang.

Mer information om användningen av personuppgifter vid direktmarknadsföring får du ur vår Kund- och marknadsföringsregisterbeskrivning (länk). Du har alltid rätt att förbjuda elektronisk direktmarknadsföring.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifter om våra webbesökare på basis av ett berättigat intresse för att upprätthålla och utveckla vår affärsverksamhet, exempelvis för insamling av webbplatsanalyser.

Dessutom behandlar vi personuppgifter på basis av samtycke då en besökare har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

7. Lagringstid

Vi förvarar personuppgifter om våra webbesökare endast den tid som lagstiftningen kräver detta eller som de behövs för att verkställa ovan specificerade syften.

8. Överföring av personuppgifter utanför EES-området

I regel behandlar vi personuppgifter om webbesökare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det är emellertid i vissa situationer möjligt att vi överför personuppgifter för behandling utanför detta område. Då ser vi till att i avtal om internationell överföring ingår modellklausuler om internationell överföring eller att överföringen i övrigt sker enligt vid tidpunkten gällande annat arrangemang som är godkänt av EU-kommissionen, exempelvis inom ramen för programmet Privacy Shield.

9. Mottagningsgrupper för personuppgifter

Vi överlämnar inte uppgifter om webbesökare till parter utanför Hyggas organisation, med undantag för följande situationer:

Bemyndigade tjänsteleverantörer

Vi kan överlämna personuppgifter till bemyndigade tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, exempelvis tjänsteleverantörer eller leverantören av chattjänsten. Våra avtal med tjänsteleverantörerna innehåller åtaganden där tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter samt att följa integritets- och dataskyddsstandarder åtminstone enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Rättsliga grunder

Vi kan utlämna uppgifter till parter utanför Hyggas organisation, om tillgången till personuppgifterna rimligen betraktad krävs (i) i syfte att iaktta tillämplig lag, bestämmelse eller domstolsbeslut, (ii) för att upptäcka, förhindra eller i övrigt hantera bedrägeri, identitetsstöld, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskyddsproblem eller tekniska problem, eller (iii) för att säkerställa syften som annat allmänintresset kräver i enlighet med lagstiftningen.

Ditt uttryckliga samtycke

Vi kan överlämna personuppgifter till en tredje part utanför Hyggas organisation av andra än ovan nämnda skäl om vi har ett uttryckligt samtycke av den registrerade. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

9. Den registrerades rättigheter

 Rätt att se uppgifter

Du har rätt att se dina personuppgifter som Hygga behandlar. Du kan vid behov kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål vi använder dem.

Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering eller komplettering av felaktiga, ospecifika, bristfälliga, gamla eller onödiga personuppgifter som vi förvarar.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du kan be att vi raderar dina personuppgifter. Vi vidtar de åtgärder du begärt, om vi inte har ett berättigat skäl att låta bli att radera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar och rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att invända mot behandlingen eller profileringen av dina uppgifter, om dina uppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas även bland annat i sådana fall när uppgifterna om dig inte stämmer. I bestämda speciella situationer har du vidare rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om grunden är en personlig speciell situation.

Rätt att föra över uppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att få dina personuppgifter som du gett oss från oss i strukturerad och allmän form samt att självständigt överföra uppgifterna till en tredje part.

Användning av rättigheter

Om du vill använda någon av ovanstående rättigheter, begär vi att du per post eller med e-post sänder oss tillräckliga uppgifter för att specificera ditt besök på webbplatsen. För verifiering av identiteten kan vi be om ytterligare uppgifter.

Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, är överdriven eller som tydligt saknar grund.

10. Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet om du tycker att Hyggas behandling av personuppgifter inte följer lagstiftningen om dataskydd.

Senast uppdaterat:

Datum: 24.5.2018

HYGGA OY:s DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR REGISTER ÖVER ARBETSTAGARE OCH ARBETSSÖKANDE (HR-REGISTER)

Personuppgiftsansvarig

Hygga Oy (“Hygga” eller “vi”) behandlar personuppgifter om sina arbetstagare, om personer som verkar som självständiga yrkesutövare samt om personer som sökt arbete hos Hygga för att uppfylla arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter, för att möjliggöra utbildning av arbetstagare och för arbetstagarkommunikation samt för rekryteringssyften.

Vi behandlar utöver personuppgifter för personer som verkar som arbetstagare också personuppgifter för personer som verkar som självständiga yrkesutövare.

För Hygga är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan berättar vi mer om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att denna Dataskyddsbeskrivning endast lämpar sig för den behandling av personuppgifter som den personuppgiftsansvariga utför hos Hygga.

2. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga

Hygga Oy

FO-nummer 2345414-4

Adress: Kampgränden 2, 00100 Helsingfors

Telefonnummer (09) 58 400 300

E-postadress: info(at)hygga.fi

www.hygga.fi

Hyggas dataskyddsombud:

Dataskyddsombud Ada Halsas, tfn +358 50 593 6368, e-postadress: ada.halsas(at)hygga.com

3. Insamlade uppgifter

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter
 • Personbeteckning
 • Uppgifter om nödvändiga tillstånd för yrkesutövandet
 • Uppgifter om utbildning, behörighet och kompetens
 • Eventuell meritförteckning
 • Eventuella uppgifter i anslutning till person- och lämplighetsbedömningar
 • Uppgifter i anslutning till anställningen, såsom datum när anställningen börjat samt eventuellt slutdatum
 • Uppgifter i anslutning till uppföljning av arbetstid
 • Inom de gränser lagen tillåter uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd
 • Eventuella personkreditupplysningar som införskaffas
 • Uppgifter som behövs för löneutbetalning
 • Eventuella samtycken om förvaring av uppgifter som sökande gett vid rekryteringen
 • För självständiga yrkesutövares del motsvarande uppgifter som lämpar sig för uppdragsbaserat arbete
 • Valviras kontrolluppgifter och uppgifter om när kontrollen gjorts och vem som gjorde den
 • Hyggas arbetstagare och personer som är självständiga yrkesutövare har personifierade nycklar, som lagrar uppgifter

Dessutom har Hygga i receptionen och korridorerna kameraövervakning med inspelning. I personalrum eller arbetsrum som är avsedda för personligt bruk finns inte kameraövervakning. Med kameraövervakningen tryggas arbetstagarnas värdefulla egendom samt säkerhet och/eller för att förebygga och utreda hotfulla situationer.

Vid riktningen av kameraövervakningen har målet varit att få ett sådant bildmaterial som spelar in så litet som möjligt av det dagliga arbete personalen utför och så mycket som möjligt sådana riskområden som varit orsaken till att Hygga tagit i bruk kameraövervakningen.

4. Varifrån erhåller vi personuppgifterna?

I princip får vi uppgifter som behandlas enligt denna Dataskyddsbeskrivning från den registrerade själv. Vissa uppgifter som gäller t.ex. yrkesbeteckning eller i anslutning till beskattningen kan vi också få av de behöriga myndigheterna i ärendet.

5. Syftet med behandlingen av uppgifter

Personuppgifter som finns i HR-registret kan utnyttjas utöver för att uppfylla arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter, för att informera arbetstagare om arbetsgivarens verksamhet samt för att rekrytera nya arbetstagare eller yrkesutövare till Hygga.

6. Lagringstid

Vi förvarar uppgifter om våra arbetstagare i sex (6) månader från det att arbetsansökan lämnats in. Vi kan bevara uppgifter längre, om person blev valt för jobbet eller det är som lagstiftningen så kräver.

Uppgifter om arbetstagare förvarar vi så långe som det är nödvändigt för att uppfylla arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.

Inspelningar från kameraövervakningen förvarar vi i en månad, om inte en förvaring av inspelningen en längre tid är motiverad exempelvis på grund av utredning av ett pågående ärende.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I regel överförs inte personuppgifter utanför Europeiska Unionens område, utan Hygga förvarar dina uppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi förbehåller oss dock rätten att i fortsättningen ta i bruk system som överför personuppgifter utanför detta område. Då uppgörs avtalen om överföring enligt EU-kommissionens modellklausuler eller enligt vid tidpunkten gällande annat arrangemang som är godkänt av EU-kommissionen, exempelvis inom ramen för programmet Privacy Shield.

8. Mottagningsgrupper för personuppgifter

Vi överlämnar inte dina personuppgifter till parter utanför Hyggas organisation, med undantag för följande situationer:

Rättsliga skäl

Vi kan utlämna uppgifter till parter utanför Hyggas organisation, om tillgången till personuppgifterna rimligen betraktad krävs (i) i syfte att iaktta tillämplig lag, bestämmelse eller domstolsbeslut, (ii) för att upptäcka, förhindra eller i övrigt hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskyddsproblem eller tekniska problem, eller (iii) för att skydda Hyggas eller våra kunders egendom eller garantera säkerheten eller för att säkerställa syften som allmänintresset kräver i enlighet med lagstiftningen.

Bemyndigade tjänsteleverantörer

 Vi kan överlämna personuppgifter till bemyndigade tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. Våra avtal med tjänsteleverantörerna innehåller åtaganden där tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter samt att följa integritets- och dataskyddsstandarder åtminstone enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Ditt uttryckliga samtycke

Vi kan överlämna personuppgifter till en tredje part utanför Hyggas organisation av andra än ovan nämnda skäl om vi har ett uttryckligt samtycke av den registrerade. Den registrerade har rätt att ta tillbaka ett dylikt samtycke när som helst.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att se uppgifter

Den registrerade har rätt att se sina egna personuppgifter som innehas av Hygga. Du kan vid behov kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål vi använder dem.

Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering eller komplettering av felaktiga, ospecifika, bristfälliga, gamla eller onödiga personuppgifter som vi har. Genom att ta kontakt med oss kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du kan be att vi raderar dina personuppgifter. Vi vidtar de begärda åtgärderna, om vi inte har ett berättigat skäl att låta bli att radera uppgifterna.

Rätt att föra över uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i strukturerad och allmän form samt att självständigt överföra uppgifterna till en tredje part.

Användning av rättigheter

Om du vill använda någon av ovanstående rättigheter ber vi dig skicka följande uppgifter till Hygga, antingen per post eller e-post: namn, adress, telefonnummer och kopia av giltigt identitetsbevis. För verifiering av identitet kan vi be om ytterligare uppgifter.

Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, är överdriven eller som saknar tydlig grund.

 11. Dataskydd

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda insamling och behandling av personuppgifter. Våra säkerhetsåtgärder är upprättade för att säkra en saklig nivå på förtroende, integritet och tillgång gällande uppgifterna.

Personuppgifterna kan endast behandlas av personer vars arbetsuppgifter förutsätter detta. Användning av personuppgifter skyddas genom sakliga och användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter.

12. Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet om du tycker att Hyggas behandling av personuppgifter inte följer lagstiftningen om dataskydd.

Senast uppdaterat:

Datum: 24.5.2018

Så här fungerar det

1.

Boka ett för dig lämpligt tidsfönster på en timme och betala bokningsavgiften 19,90€

2.

Du får behandling inom tidsfönstret genast då första tandläkare eller munhygienist blir ledig. Du får din exakta tid med ett sms en halv timme innan din behandlingstid börjar.

3.

Ditt besök är exakt så långt som du vill. Då du fixar allt på en gång slipper du besvärliga återbesök och du sparar tid.

Kundbetjäning

Ring vår kundservice

(09) 58 400 300