Siirry sisältöön

Rekisteriselosteet

HYGGA OY:N POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga” tai ”me”) käsittelee hammaslääkäriaseman asiakkaidensa potilastietoja tarjotessaan ja toteuttaessaan hammashuoltoon sekä työterveyshuoltoon liittyviä palveluita (jäljempänä ”Palvelut”).

Hyggalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme potilastietojasi. Alla kerromme lisää potilastietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan potilastietojen käsittelyyn.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga
Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
www.hygga.fi

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

Muu potilasrekisteristä vastaava henkilö:

Juha Vainio, puh. +358 40 6522 882,  juha.vainio@hygga.com

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaistamme kerättävät käsittelemämme potilastiedot:

Potilastiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kotikunta
 • Tiedot mahdollisesta vakuutusyhtiöstä
 • Ajanvaraushistoria
 • Alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muiden laillisten edustajien nimi tai nimet ja yhteystiedot, sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
 • Potilaan suun terveyttä koskevat tai siihen vaikuttavat tiedot, kuten lääkitys, lääkeaineallergiat, diagnoosit ja mahdolliset lähetteet.
 • Muut potilaan terveydentilaa koskevat tai hoidon kannalta välttämättömät tiedot
 • Potilasta mahdollisesti koskevaa vakuutusta, maksusitoumusta tai työterveyssopimusta koskevat tiedot
 • Tiedot potilasta Hyggalla hoitaneista henkilöistä
 • Tutkimustulokset ja kuvat (esim. röntgenkuvat, laboratoriotutkimustulokset)
 • Potilastietojen käyttöä koskevia kieltoja, rajoituksia, korjauksia, suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita valintoja koskevat tiedot.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja ja metatietoja, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde ja lokitiedot.
 • Ajanvaraus verkkosivujen kautta; Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Potilastietoja käytämme terveydenhoitopalveluiden tarjoamiseen ja siihen välittömästi liittyvien toimenpiteiden toteutukseen.

Lisäksi voimme kerätä, analysoida ja tuottaa tietoa vastaanottojen kestosta ja rytmistä vastaanottoajankohtiin liittyvistä ruuhkautumis- ja resursointiongelmista sekä vastaavista yleisluontoisista metatiedoista. Näitä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan tietojohtamiseen, esimerkiksi ruuhka-aikojen ennakointiin sekä resurssien mitoittamiseen.

4. Mistä saamme potilastiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai tämän huoltajalta tai lailliselta edustajalta sekä potilaan hoitoon osallistuneelta henkilökunnalta. Tietoja voidaan saada myös potilasta koskevalta työterveyshuollolta silloin, kun potilas tulee Hyggan asiakkaaksi työnantajan tarjoaman työterveyshammashuollon kautta.

Potilastietoja on myös mahdollista asiakkaan suostumuksella pyytää asiakasta aiemmin hoitaneelta taholta.

Joitain potilastietoja voidaan tuottaa laitteilla tai automaattisesti potilastietojärjestelmän kautta (esim. diagnoositietoa vastaavan toimenpiteen automaattinen lisäys).

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveydenhuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi, potilaiden suun terveyden ylläpitoon ja hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, sekä terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön dokumentointivaatimusten täyttämiseksi.

6. Säilytysaika

Säilytämme Asiakkaidemme potilastietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii. Laissa säädetty säilytysaika potilastiedoille on 12 vuotta potilaan kuolemasta.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hygga säilyttää henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Hygga ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille vain nimenomaisesta tai pakottavasta lainsäädännöstä johtuen.

Mikäli hoidon maksaa kolmas taho (esimerkiksi kaupunki palvelusetelin tarjoajana), voidaan tietoja luovuttaa tällaiselle osapuolelle siltä osin kuin toimenpiteiden dokumentoimiseksi ja todentamiseksi on tarpeen.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, joiden käyttö on välttämätöntä hoidon ja palvelun toteuttamiseksi, kuten palvelintarjoajille.

Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä heile osoitetun tehtävän hoitamiseksi sekä noudattamaan vähintään lain ja tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Potilasasiakirjoja koskevat erityislainsäädännön vuoksi potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen tehdään siten, että alkuperäinen ja korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste jää aina merkinnäksi potilasasiakirjoihin.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai tarpeettomien potilastietojen poistamista. Potilasasiakirjoista tiedot voidaan siis poistaa vain siltä osin kuin ne ovat virheelliset tai tarpeettomat. Jos potilasasiakirjoista poistetaan potilaan hoidon kannalta tarpeeton tieto, potilasasiakirjoihin jää merkintä poistosta, sen tekijästä ja poistamisajankohdasta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus pyytää siirtämään potilastiedot taholle, jolle potilaan hoito on siirtynyt.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Hyggalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Asiakkaan tietopyynnöt

Tietoihisi liittyviä pyyntöjä varten, täytä Asiakkaan tietopyyntölomake, jossa erittelet meille, mitä tietoja haluat tarkastaa ja kerrot mahdollisimman tarkasti muista pyyntöösi liittyvistä seikoista. Lähetä täytetty lomake meille käyttäen turvapostia. Turvaposti ohjeet ja tietopyyntölomakkeen löydät tästä linkistä.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Potilastietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Potilastietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Potilasrekisteriin tallennetaan lokitiedot kaikesta tietojen käsittelystä.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Viimeksi päivitetty: 3.2.2024

 

Rekisteriselosteet

HYGGA OY:N ASIAKAS- JA SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga” tai ”me”) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Hygga voi käsitellä nykyisten tai potentiaalisten yhteisöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja osana tätä rekisteriä.

Hyggalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga Oy
Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
www.hygga.fi

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

3. Kerätyt tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kampanjahistoria
 • Laskut ja laskutustiedot
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot
 • Recall-yhteydenottoihin liittyvät suostumukset
 • Muut asiakkaan antamat tiedot (esimerkiksi kiinnostuksen osoitus Hyggan perushammashoidon ulkopuolella olevia palveluja kohtaan)
 • Yhteisöasiakkaiden tai yhteistyökumppanien edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen tai kumppanuuteen liittyvät muut tiedot
 • Asiakkaille ja yhteistyötahoille lähetettyjen markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot

Asiakas- ja markkinointitietoja voimme käyttää myös asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään tai markkinointiin.

Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan.

Yhteisöasiakkaiden tai -kumppaneiden edustajien tiedot voidaan lisäksi saada organisaatiolta, jonka palveluksessa tai edustajana kyseinen henkilö toimii.

Asiakassuhteen aikana meille saattaa lisäksi kertyä tietoa esimerkiksi kampanjahistoriasta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Asiakas- ja markkinointitietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Asiakkaiden tietoja käytetään Hyggan ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Suoramarkkinointitarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme koskien palveluita. Henkilötietoja voidaan käyttää Hyggan markkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä palveluidemme käyttöä koskevia tietojasi parantaaksemme niiden laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palvelun käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että palvelumme vastaavat toiveitasi. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

Hygga saattaa eräissä tilanteissa käsitellä tietoja hallinnoidakseen ja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa. Tämä käsittää esimerkiksi tietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi.

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Hygga voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden, perinnän ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.

Käsittelyn oikeusperusteet

Hygga käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti täyttääkseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa sinua tai edustamaasi organisaatiota kohtaan sekä hoitaakseen lainmukaiset velvollisuutensa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakas- ja kumppanuussuhteitamme. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

6. Säilytysaika

Säilytämme Asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hygga säilyttää henkilötietojasi pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Saatamme kuitenkin joissain tilanteissa siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Hyggan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Hyggalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Suoramarkkinointi

Voimme lähettää sinulle tiedotteita ja muuta suoramarkkinointia koskien palvelujamme, kuten terveys- ja sairaalapalvelujamme.

Hygga lähettää markkinointiviestejä mahdollisille tuleville yritysasiakkailleen, joiden henkilötiedot ovat kerätty julkisista rekistereistä.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa viestien peruuttamismahdollisuutta.

11. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

12. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi)

Viimeksi päivitetty: 4.4.2023

 

HYGGA OY:N VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga”) käsittelee verkkosivuvierailijoiden tietoja verkkosivujen tarjoamisen ja ylläpitämisen yhteydessä. Tallennamme verkkovierailjoista analytiikkatietoja sekä chat-palvelun yhteydessä tallentuvia tietoja.

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan verkkovierailijoiden henkilötietojen käsittelyyn.

Suoramarkkinointitietoja käsittelemme osana asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriämme, jonka tietosuojaseloste on luettavissa sivun alusta.

2.Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga
Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
www.hygga.fi

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme verkkosivujemme kautta antamaasi palautetta sekä chat-keskustelutietoja ja keskusteluhistoriaa.

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkovierailijoista eräitä teknisiä tietoja, joita voidaan joissain tilanteissa pitää tai jotka voivat sisältää henkilötietoina. Näitä tietoja ovat:

 • IP-osoitteesi;
 • vierailusi ajankohta;
 • käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi;
 • URL-osoite jonka kautta saavut sivuillemme;
 • URL-reittisi sivustollamme;
 • Maantieteellinen sijainti.

4. Evästeet, analytiikkatyökalut ja chat

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. Tällöin emme voi taata, että verkkosivumme toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojasivustolta.

Verkkosivuillamme on myös mahdollisuus chat-keskusteluun ja palautteen antamiseen zendesk-työkalun avulla. Lisää tietoa Zendeskin tietosuojasta on saatavilla täältä.

Lue lisää evästeistä tästä.

5. Mistä saamme henkilötiedot?

Chat-keskustelussa sekä verkkosivuilla toimivan palautetoiminnon käytön yhteydessä saamme tiedot suoraan vierailijalta itseltään.

Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

6. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Chat-keskustelussa tallennettuja tietoja voimme käyttää asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme chatin kautta, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Käsittelemme myös verkkovierailijoiden tietoja verkkosivuilla annetun palautteen yhteydessä.

Analytiikkatarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme verkkovierailijoiden tietoja analysoidaksemme verkkoliikenteemme määrää ja laatua, kuten uniikkivierailijoiden määrää, chat-keskusteluiden määrää ja kestoa sekä vierailuiden maantieteellisiä sijainteja. Analysoimme myös vierailijoidemme liikkumista verkkosivujemme sisällä, sekä tietoa siitä, mitä kautta he saapuvat verkkosivuille.

Suoramarkkinointitarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Mikäli tilaat uutiskirjeemme tai muulla tavoin (esimerkiksi chat-keskustelussa) ilmaiset haluavasi vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia, voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointimateriaalia, kuten tietoa ajankohtaisista tarjouksista ja tapahtumista.

Lisää tietoa henkilötietojen käyttämisestä suoramarkkinoinnissa saat Asiakas- ja markkinointirekisteriselosteestamme sivun alusta. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme verkkovierailijoidemme tietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme, esimerkiksi verkkosivuanalytiikan keräämiseen. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella silloin kun vierailija on antanut henkilötiedon käsittelylle suostumuksensa.

7. Säilytysaika

Säilytämme verkkovierailjoidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

8. Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti käsittelemme verkkovierailijoiden henkilötietoja Euroopan talousalueen sisällä.

Saatamme kuitenkin joissain tilanteissa siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta verkkovierailjoiden tietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, esimerkiksi palvelintarjoajalle tai chat-palvelun tarjoajalle. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa tietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, identiteettivarkauden, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) muun yleisen edun edellyttämän tarkoituksen varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada antamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään meille postitse tai sähköpostitse riittävät tiedot verkkosivuvierailusi yksilöimiseksi. Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi)

Viimeksi päivitetty: 4.4.2023

 

HYGGA OY:N TYÖNTEKIJÄ- JA TYÖNHAKIJAREKISTERIN (HR-REKISTERI) TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga” tai ”me”) käsittelee ja kerää työntekijöidensä, itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien sekä Hyggalle työskentelemään hakeneiden henkilöiden henkilötietoja työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, työntekijöiden koulutuksen ja työntekijäviestinnän mahdollistamiseksi, sekä rekrytointitarkoituksiin.

Työntekijänä toimivien henkilöiden henkilötietojen lisäksi käsitellään itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien henkilöiden sekä vuokratyöntekijöiden henkilötietoja.

Hyggalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga
Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
www.hygga.fi

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

3. Kerätyt tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Henkilötunnus
 • Tiedot ammatinharjoittamiseen tarvittavista luvista (JulkiTerhikki / Valvira)
 • Tiedot koulutuksesta, pätevyyksistä ja osaamisesta
 • Titteli, ammattinimike, asema ja/tai tehtävä yrityksessä
 • Työnantajan nimi
 • Ammattihenkilöistä muodostuvat rekisteröityjen ryhmät esimerkiksi hammashoitajat, hammaslääkärit, suuhygienistit
 • Mahdollinen ansioluettelo
 • Mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
 • Soveltuvuus työhön sekä muut ammattiin liittyvät huomiot ja muistiinpanot
 • Työsuhdetta koskevat tiedot kuten työsuhteen alkamisaika sekä mahdollinen päättymisaika
 • Työajan seurantaan liittyvät tiedot
 • Lain sallimissa rajoissa työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot
 • Mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot
 • Palkanmaksua varten tarvittavat tiedot
 • Rekrytoinnin yhteydessä hakijoiden mahdollisesti antamat suostumukset tietojen säilyttämiseen ja viestintään
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten sähköpostikeskustelut, muistiot ja muistiinpanot
 • Itsenäisten ammatinharjoittajien osalta vastaavat toimeksiantopohjaiseen työskentelyyn soveltuvat tiedot
 • Valviran tarkastustiedot sekä tiedot tarkastuksen suorittamisajankohdasta sekä suorittajasta
 • Hyggan työntekijöillä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivilla on yksilöidyt avaimet, joista tallentuu tietoa

 

Lisäksi Hyggalla on vastaanotto- ja käytävätiloissa nauhoittava kameravalvonta. Henkilöstötiloissa tai henkilökohtaiseen käyttöön osoitetuissa työhuoneissa ei ole kameravalvontaa. Kameravalvonnalla turvataan työnantajan arvokasta omaisuutta sekä turvallisuutta ja/tai vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Valvontakameroiden kohdentamisella on pyritty saamaan kuvamateriaalia siten, että nauhalle tallentuu mahdollisimman vähän henkilökuntaa tekemässä päivittäistä työtään ja mahdollisimman paljon niitä riskialueita, joita silmällä pitäen Hygga käyttää kameravalvontaa.

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Joitakin tietoja kuten ammattinimikkeeseen tai verotukseen liittyviä tietoja voidaan saada myös asiassa toimivaltaisilta viranomaisilta. Muita tietolähteitä ovat puhelinkeskustelut ja sähköpostitse tapahtuva yhteydenpito, tapaamiset ja tapahtumat.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä (esimerkiksi yrityksen ja/tai organisaation verkkosivut tai muut tietopalvelut) ja julkisista rekistereistä (esimerkiksi JulkiTerhikki/Valvira). Henkilötietoja voidaan kerätä myös muilta henkilöiltä mm. rekrytointivinkkien ja suosittelijoiden kautta.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

HR rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää paitsi työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, työantajan toiminnasta työntekijöille tiedottamiseen sekä uusien työntekijöiden tai ammatinharjoittajien rekrytointiin Hyggalle.

6. Säilytysaika

Säilytämme työnhakijoiden tietoja kuuden (6) kuukauden ajan työhakemuksen toimittamisesta. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos henkilö valitaan työtehtävään tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

Työntekijöitä koskevia tietoja säilytämme niin kauan kuin on tarpeen työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Kameravalvonnan tallenteita säilytämme kuukauden ajan, ellei tallenteen säilyttäminen pidempään ole perusteltua esimerkiksi asian meneillään olevan selvittämisen johdosta.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle vaan Hygga säilyttää tietojasi Euroopan talousalueella.

Varaamme kuitenkin oikeuden ottaa jatkossa käyttöön järjestelmiä, jotka siirtävät henkilötietoja tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin siirtoja koskevat sopimukset laaditaan EU-komission mallilausekkeiden mukaisesti tai muun kulloinkin voimassaolevan EU-komission hyväksymän muun järjestelyn mukaisesti, esimerkiksi Privacy Shield – ohjelman puitteissa.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Hyggan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi henkilötietojensa oikaisemisesta. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista tai rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Voit pyytää meitä myös poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

10. Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Hyggalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

11. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

HR – rekisterissä olevia henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

12. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Viimeksi päivitetty:

Pvm. 4.4.2023

Hyggalla saat hammashoitoa nopeasti!

1.

Valitse ajankohta, jolloin haluat tulla hammashoitoon. Hoitosi alkaa valitsemassasi aika-ikkunassa. Varausmaksu on 19,90€.

2.

Saat tekstiviestivahvistuksen 30 min. ennen hoitosi alkua. Klinikalle ei tarvitse saapua ennen viestin vastaanottamista.

3.

Hymyile! Hyggalla saat yksilöllistä hammashoitoa yhdellä käynnillä, kelloon katsomatta.

Ajankohtaista

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu avoinna: ma, ke ja pe 08:00-16:00, ti 09:00-17:00, to 10:00-18:00, la 09:00-15:00

(09) 58 400 300